CHVÚ Veľká Fatra

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica v katastrálnych územiach Dolný Harmanec, Donovaly, Harmanec, Kordíky, Motyčky (miestna časť Motyčky), Staré Hory a Turecká, v okrese Martin, v katastri obcí Belá-Dulice, Blatnica, Folkušová, Necpaly, Nolčovo, Podhradie (miestna časť Podhradie) a Turčianske Jaseno, v okrese Ružomberok, v katastri Ružomberka a obcí Liptovská Osada (miestna časť Liptovská Osada), Liptovské Revúce a Ľubochňa, a v okrese Turčianske Teplice, v katastri obcí Čremošné, Horná Štubňa, Mošovce, Rakša a Turček (miestna časť Horný Turček). Súčasťou územia nie sú zastavané územia obcí, nachádzajúcich sa vnútri územia.

Rozloha: 47.445,0100ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Veľká Fatra bolo vyhlásené Vyhláškou 194/2010 z 16.4.2010 s účinnosťou od 15.5.2010.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sokola sťahovavého, jariabka hôrneho, lelka lesného, ďatľa trojprstého, výra skalného, sovy dlhochvostej, bociana čierneho, včelára lesného, žlny sivej, žltochvosta lesného, muchára sivého, orla skalného, tetrova hoľniaka, tetrova hlucháňa, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, muchárika bielokrkého a muchárika červenohrdlého a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.