CHVÚ Tribeč

Poloha: Nachádza sa v okrese Nitra, v katastri obcí Bádice, Dolné Lefantovce, Horné Lefantovce, Jelenec, Podhorany, Výčapy-Opatovce a Žirany, v okrese Partizánske, v katastri obcí Bošany (miestne časti Baštín a Bošany, lokalita Veľké Bošany) a Klátova Nová Ves (miestne časti Janova Ves a Klátova Nová Ves), v okrese Topoľčany, v katastri Topoľčian (mestská časť Topoľčany) a obcí Čeľadince, Hrušovany, Koniarovce, Kovarce, Krnča, Nitrianska Streda, Oponice, Práznovce, Preseľany, Solčany, Súlovce, a v okrese Zlaté Moravce, v katastri Kostoľany pod Tribečom, Ladice, Velčice a Zlatno. Súčasťou územia nie sú zastavané územia obcí, nachádzajúcich sa vnútri územia.

Rozloha: 23.802,8ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Tribeč bolo vyhlásené Vyhláškou 17/2008 zo 7.1.2008 s účinnosťou od 1.2.2008.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov ďatľa prostredného, hrdličky poľnej, krutihlava hnedého, lelka lesného, muchára sivého, muchárika bielokrkého, orla kráľovského, penice jarabej, prepelice poľnej, včelára lesného, výra skalného, žltochvosta lesného a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.