CHVÚ Sysľovské polia

Poloha: Nachádza sa v okrese Bratislava V, v katastri mestských častí Čunovo, Jarovce a Rusovce, v priestore tzv. trojmedzia pri štátnej hranici s Rakúskom a Maďarskom.

Rozloha: 1.772,94ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Sysľovské polia bolo vyhlásené Vyhláškou 234/2006 z 12.4.2006 s účinnosťou od 1.5.2006.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zachovanie biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov dropa fúzatého, husi bieločelej, husi siatinnej, sokola červenonohého a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.