CHVÚ Slovenský raj

Poloha: Nachádza sa v okrese Brezno, v katastri obce Telgárt, v okrese Poprad, v katastri obcí Hranovnica, Spišské Bystré, Spišský Štiavnik a Vernár, v okrese Rožňava, v katastri Dobšinej a obcí Dedinky (miestna časť Dedinky) a Stratená (miestna časť Stratená), a v okrese Spišská Nová Ves v katastri obcí Betlanovce, Hrabušice, Letanovce, Mlynky (miestna časť Mlynky), Smižany a Spišské Tomášovce (miestna časť Spišské Tomášovce). Súčasťou územia nie sú zastavané územia obcí, nachádzajúcich sa vnútri územia.

Rozloha: 25.243ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Slovenský raj bolo vyhlásené Vyhláškou 3/2011 z 22.12.2010 s účinnosťou od 15.1.2011.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, jariabka hôrneho, kuvika vrabčieho, orla krikľavého, orla skalného, sokola sťahovavého, sovy dlhochvostej, tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka, včelára lesného, výra skalného a žlny sivej a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.