CHVÚ Slovenský kras

Poloha: Nachádza sa v okrese Košice-okolie, v katastri Medzeva a Moldavy nad Bodvou a obcí Debraď, Drienovec, Dvorníky-Včeláre, Hačava, Háj, Hosťovce, Jasov, Turňa nad Bodvou a Zádiel, a v okrese Rožňava, v katastri obcí Ardovo, Bôrka, Brzotín, Dlhá Ves, Drnava, Gemerská Hôrka, Honce, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kružná, Kunova Teplica, Lipovník, Lúčka, Pašková, Plešivec, Rakovnica, Rožňavské Bystré, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec a Štítnik. Súčasťou územia nie sú zastavané územia obcí, nachádzajúcich sa vnútri územia.

Rozloha: 43.860,2400ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Slovenský kras bolo vyhlásené Vyhláškou 192/2010 zo 16.4.2010 s účinnosťou od 15.5.2010.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, bučiaka trsťového, ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, ďatľa prostredného, hadiara krátkoprstého, chriašteľa bodkovaného, kane močiarnej, krutihlava hnedého, lelka lesného, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, orla krikľavého, penice jarabej, prepelice poľnej, skaliara pestrého, sokola rároha, sokola sťahovavého, sovy dlhochvostej, strakoša červenochrbtého, škovránka stromového, včelára lesného, výra skalného, výrika lesného a žlny sivej a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.