CHVÚ Slanské vrchy

Poloha: Nachádza sa v okrese Košice-okolie, v katastri obcí Blažice, Bohdanovce, Boliarov, Ďurkov, Herľany, Kalša, Kecerovský Lipovec, Košický Klečenov, Mudrovce, Nižná Kamenica, Nový Salaš, Opiná, Rákoš, Rankovce, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica, Trstené pri Hornáde, Vyšná Kamenica a Vyšná Myšľa, v okrese Prešov, v katastri obcí Abranovce, Brestov, Červenica (miestna časť Červenica), Kokošovce (miestna časť Kokošovce), Lesíček, Lúčina, Mirkovce, Okružná, Podhradík, Ruská Nová Ves, Šarišská Poruba, Tuhrina, Vyšná Šebastová, Zlatá Baňa (miestna časť Zlatá Baňa) a Žehňa (miestna časť Žehňa), v okrese Trebišov, v katastri obcí Bačkov, Brezina, Byšta, Dargov, Kazimír (lokalita Veľký Kazimír), Kravany, Kuzmice (miestna časť Kuzmice), Malé Ozorovce, Slivník, Stankovce, Trnávka, Veľké Ozorovce, Zbehňov a Zemplínska Teplica, a v okrese Vranov nad Topľou, v katastri Hanušoviec nad Topľou a obcí Banské, Cabov, Davidov, Hermanovce nad Topľou, Hlinné, Juskova Voľa, Kamenná Poruba, Pavlovce (miestna časť Pavlovce), Petrovce, Rudlov, Sečovská Polianka, Vechec, Zámutov a Zlatník.

Rozloha: 60.247,4200ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Slanské vrchy bolo vyhlásené Vyhláškou 193/2010 zo 16.4.2010 s účinnosťou od 15.5.2010.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov orla kráľovského, výra skalného, bociana čierneho, orla krikľavého, včelára lesného, ďatľa bielochrbtého, ďatľa prostredného, sovy dlhochvostej, penice jarabej, muchárika červenohrdlého, muchárika bielokrkého, strakoša červenochrbtého, orla skalného, lelka lesného, škovránka stromového, jariabka hôrneho, prepelice poľnej, žltochvosta lesného, krutihlava hnedého, muchára sivého, hrdličky poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, chriašteľa poľného, žlny sivej a ďatľa čierneho a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.