CHVÚ Senianske rybníky

Poloha: Nachádza sa v okrese Michalovce, v katastri obcí Hažín, Iňačovce a Senné a v okrese Sobrance, v katastri obcí Blatná Polianka a Blatné Remety.

Rozloha: 2.668,47ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Senianske rybníky bolo vyhlásené Vyhláškou 436/2009 zo 17.8.2009 s účinnosťou od 1.11.2009.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov brehára čiernochvostého, bučiaka trsťového, bučiaka nočného, kalužiaka červenonohého, kane močiarnej, lyžičiara bieleho, rybára bahenného, šabliarky modronohej, volavky bielej, volavky purpurovej, volavky striebristej a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.