CHVÚ Poľana

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica, v katastri obcí Hrochoť, Ľubietová, Poniky (miestna časť Poniky), Povrazník a Strelníky, v okrese Brezno, v katastri obcí Čierny Balog (miestna časť Čierny Balog), Hronec, Sihla a Valaská (miestna časť Valaská), v okrese Detva, v katastri Detvy, Hriňovej a obcí Dúbravy (miestna časť Dúbravy), Klokoč (miestna časť Klokoč), Korytárky (miestna časť Korytárky), Kriváň, Stožok a Vígľaš (miestna časť Vígľaš), a v okrese Zvolen, v katastri obce Očová. Územie pozostáva z dvoch častí. Súčasťou územia nie je zastavané územie obce Želobudza a dobývací priestor Stožok a Stožok I, nachádzajúce sa vnútri územia.

Rozloha: 32.188,38ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Poľana bolo vyhlásené Vyhláškou 24/2008 zo 7.1.2008 s účinnosťou od 1.2.2008.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, ďatľa hnedkavého, ďatľa trojprstého, chriašteľa poľného, jariabka hôrneho, krutihlava hnedého, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, strakoša kolesára, škovránka stromového, tetrova hlucháňa, včelára lesného, žlny sivej a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.