CHVÚ Poiplie

Poloha: Nachádza sa v okrese Levice, v katastri Šiah (mestské časti Šahy a Tešmák), v okrese Lučenec, v katastri obcí Fiľakovské Kováče, Holiša, Kalonda, Mikušovce, Nitra nad Ipľom, Panické Dravce, Rapovce, Trebeľovce, Trenč (miestna časť Trenč) a Veľká nad Ipľom (miestna časť Veľká nad Ipľom) a v okrese Veľký Krtíš, v katastri obcí Balog nad Ipľom, Bušince, Čeláre (miestna časť Čeláre), Dolinka, Chrastince, Ipeľské Predmostie, Kiarov, Koláre, Kosihy nad Ipľom, Kováčovce (miestna časť Kováčovce), Malá Čalomija, Muľa, Slovenské Ďarmoty (miestna časť Slovenské Ďarmoty), Veľká Čalomija, Veľká Ves nad Ipľom, Vrbovka a Záhorce (miestna časť Záhorce).

Rozloha: 8.062,9ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Poiplie bolo vyhlásené Vyhláškou 20/2008 zo 7.1.2008 s účinnosťou od 1.2.2008.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, strakoša kolesára, chriašteľa malého, chriašteľa bodkovaného, rybárika riečneho, ďatľa hnedkavého, včelárika zlatého, výrika lesného, penice jarabej, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, brehule hnedej, kane močiarnej, bučiačika močiarneho a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.