CHVÚ Parížske močiare

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Zámky, v katastri obcí Gbelce, Nová Vieska (miestna časť Nová Vieska), Strekov (miestna časť Strekov) a Svodín (lokalita Maďarský Svodín). Územie pozostáva z troch oddelených častí.

Rozloha: 376,58ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Parížske močiare bolo vyhlásené Vyhláškou 23/2008 zo 7.1.2008 s účinnosťou od 1.2.2008.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov chriašteľa malého, trsteniarika tamariškového, kačice chrapľavej, včelárika zlatého, bučiačika močiarneho, kane močiarnej a husi divej a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.