CHVÚ Ostrovné lúky

Poloha: Nachádza sa v okrese Dunajská Streda, v katastri obce Okoč (miestna časť Opatovský Sokolec) a v okrese Komárno, v katastri Kolárova a obcí Bodza, Bodzianske Lúky, Brestovec, Čalovec (miestna časť Čalovec), Kameničná (miestna časť Kameničná), Lipové, Okoličná na Ostrove (miestna časť Okoličná na Ostrove), Sokolce (lokality Lak a Turi) a Zemianska Olča. Súčasťou územia nie sú zastavané územia obcí, nachádzajúcich sa vnútri územia.

Rozloha: 8.297,7ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky bolo vyhlásené Vyhláškou 18/2008 zo 7.1.2008 s účinnosťou od 1.2.2008.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov strakoša kolesára, ľabtušky poľnej a sokola červenonohého a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.