CHVÚ Ondavská rovina

Poloha: Nachádza sa v okrese Michalovce, v katastri obcí Bánovce nad Ondavou (miestna časť Bánovce nad Ondavou), Horovce, Malčice (miestna časť Hradištská Moľva), Trhovište, Tušice a Tušická Nová Ves, a v okrese Trebišov, v katastri Trebišova (mestská časť Milhostov),

a obcí Čeľovce, Dvorianky (miestna časť Dvorianky), Hraň, Hrčeľ, Hriadky, Kožuchov, Lastovce, Nižný Žipov, Nový Ruskov, Parchovany (miestne časti Božčice a Parchovany), Plechotice, Stanča, Višňov, Vojčice, Zemplínska Nová Ves, Zemplínske Hradište a Zemplínsky Branč. Súčasťou územia nie sú zastavané územia obcí, nachádzajúcich sa vnútri územia.

Rozloha: 15.906,56ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Ondavská rovina bolo vyhlásené Vyhláškou 19/2008 zo 7.1.2008 s účinnosťou od 1.2.2008.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, ďatľa hnedkavého, ľabtušky poľnej, orla kráľovského, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola rároha, chriašteľa poľného a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.