CHVÚ Medzibodrožie

Poloha: Nachádza sa v okrese Michalovce, v katastri Veľkých Kapušian a obcí Beša, Čičarovce, Drahňov, Ižkovce, Kapušianske Kľačany, Malé Raškovce, Oborín, Ptrukša, Veľké Raškovce a Veľké Slemence, a v okrese Trebišov, v katastri Kráľovského Chlmca a obcí Bačka, Boľ, Borša, Boťany (miestna časť Boťany), Cejkov, Čierna, Klin nad Bodrogom, Ladmovce, Leles, Malý Horeš (miestna časť Malý Horeš, lokalita Nový Horeš), Malý Kamenec, Poľany, Pribeník, Rad, Soľnička, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária (miestne časti Svätá Mária a Pavlovo), Svätuše, Svinice, Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Vojka, Zatín a Zemplín. Súčasťou územia nie sú zastavané územia obcí, nachádzajúcich sa vnútri územia.

Rozloha: 33.753,7ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Medzibodrožie bolo vyhlásené Vyhláškou 26/2008 zo 7.1.2008 s účinnosťou od 1.2.2008.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, bociana čierneho, brehule hnedej, bučiačika močiarneho, bučiaka trsťového, ďatľa hnedkavého, ďatľa prostredného, haje tmavej, hrdličky poľnej, bučiaka nočného, chochlačky bielookej, chriašteľa malého, chriašteľa poľného, kačice chrapľavej, kalužiaka červenonohého, kane močiarnej, kane popolavej, krutihlava hnedého, ľabtušky poľnej, muchárika bielokrkého, muchára sivého, penice jarabej, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, rybára bahenného, rybára čierneho, rybárika riečneho, škovránka stromového, strakoša červenochrbtého, strakoša kolesára, včelára lesného, včelárika zlatého, volavky bielej, volavky purpurovej, volavky striebristej, výrika lesného a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.