CHVÚ Levočské vrchy

Poloha: Nachádza sa v okrese Kežmarok, v katastri Kežmarku a obcí Holumnica, Ihľany, Jurské, Krížová Ves, Ľubica (lokalita Ľubické Kúpele) a Tvarožná (lokalita Ruskinovce), v okrese Levoča, v katastri Levoče (mestské časti Levoča, Závada a lokalita Dvorce), Spišského Podhradia, a obcí Bijacovce, Brutovce, Doľany (miestna časť Doľany), Jablonov, Klčov, Lúčka, Nemešany, Nižné Repaše, Oľšavica (miestna časť Oľšavica), Ordzovany, Pavľany, Spišský Hrhov, Studenec, Torysky, Uloža a Vyšné Repaše, v okrese Sabinov, v katastri obcí Bajerovce, Brezovica, Brezovička, Krásna Lúka, Nižný Slavkov, Poloma a Tichý Potok (lokalita Blažov), a v okrese Stará Ľubovňa, v katastri v katastri Podolínca a obcí Forbasy, Hniezdne, Jakubany (lokalita Hniezdno), Kolačkov, Lomnička, Nižné Ružbachy, Nová Ľubovňa a Šambron. Súčasťou územia nie sú zastavané územia obcí, nachádzajúcich sa vnútri územia.

Rozloha: 45.597,6347ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Levočské vrchy bolo vyhlásené Vyhláškou 434/2012 z 19.12.2012 s účinnosťou od 1.1.2013.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, ďatľa trojprstého, chriašteľa poľného, jariabka hôrneho, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, muchárika sivého, orla krikľavého, orla skalného, prepelice poľnej, rybárika riečneho, sovy dlhochvostej, strakoša sivého, tesára čierneho, tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka, včelára lesného, výra skalného a žlny sivej a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.