CHVÚ Lehnice

Poloha: Nachádza sa v okrese Dunajská Streda, v katastri obcí Bellova Ves, Horná Potôň, Lehnice (miestne časti Malý Lég, Masníkovo, Sása a Veľký Lég), Oľdza, Veľká Paka a Zlaté Klasy (miestna časť Maslovce). Súčasťou územia nie je intravilán obce Lehnice vymedzený časťami katastrálnych území Malý Lég, Sása a Veľký Lég.

Rozloha: 2.346,85ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Lehnice bolo vyhlásené Vyhláškou 377/2005 z 8.8.2005 s účinnosťou od 1.9.2005.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zachovanie biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov dropa fúzatého, prepelice poľnej a sokola červenonohého a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.