CHVÚ Laborecká vrchovina

Poloha: Nachádza sa v okrese Humenné, v katastri obcí Adidovce, Dedačov, Hankovce, Hrabovec nad Laborcom, Hrubov, Jabloň, Kamenica nad Cirochou, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Modrá nad Cirochou, Nechválova Polianka, Nižná Jablonka, Pakostov, Papín, Rokytov pri Humennom, Rovné, Slovenské Krivé, Udavské, Vyšná Jablonka, Vyšné Ladičkovce, Vyšný Hrušov, Zbudské Dlhé a Zubné, v okrese Medzilaborce, v katastri Medzilaboriec a obcí Brestov nad Laborcom, Čabalovce, Čabiny, Čertižné, Habura, Kalinov, Krásny Brod, Oľka (miestna časť Krivá Oľka a lokalita Nižná Oľka), Ňagov, Radvaň nad Laborcom (lokalita Nižná Radvaň), Oľšinkov, Palota, Repejov, Rokytovce, Roškovce, Sukov, Svetlice, Valentovce, Volica, Výrava, Zbojné a Zbudská Belá, v okrese Snina, v katastri Sniny a obcí Belá nad Cirochou, Čukalovce, Dlhé nad Cirochou, Hostovice, Osadné, Parihuzovce, Pčoliné a Pichne, v okrese Stropkov, v katastri obcí Bukovce, Bystrá, Gribov, Havaj, Kožuchovce, Makovce, Malá Poľana, Miková, Oľšavka, Staškovce a Vladiča a Driečna (miestne časti Driečna a Suchá), a v okrese Svidník, v katastri obcí Bodružal, Dlhoňa, Dobroslava, Havranec, Hunkovce, Kapišová, Kečkovce, Korejovce, Krajná Bystrá, Krajná Poľana, Krajná Porúbka, Krajné Čierno, Kružlová, Ladomirová, Medvedie, Miroľa, Nižná Pisaná, Nižný Komárnik, Príkra, Pstriná, Roztoky, Svidnička, Šarbov, Šemetkovce, Vápeník, Vyšná Pisaná a Vyšný Komárnik. Súčasťou územia nie sú zastavané územia obcí, nachádzajúcich sa vnútri územia.

Rozloha: 102.813,91ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina bolo vyhlásené Vyhláškou 438/2009 zo 17.9.2009 s účinnosťou od 1.11.2009.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sovy dlhochvostej, orla krikľavého, bociana čierneho, haje červenej, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, strakoša červenochrbtého, penice jarabej, jariabka hôrneho, chriašteľa poľného, ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, žlny sivej, lelka lesného, škovránka stromového, rybárika riečneho, ďatľa prostredného, bociana bieleho, včelára lesného, pŕhľaviara čiernohlavého, krutihlava hnedého, muchára sivého, žltochvosta lesného, hrdličky poľnej, prepelice poľnej, strakoša sivého a brehuľu hnedú a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.