CHVÚ Kráľová

Poloha: Nachádza sa v okrese Galanta, v katastri obcí Dolná Streda, Kajal, Šoporňa a Váhovce, a v okrese Šaľa, v katastri obce Kráľová nad Váhom. Územie má štyri časti.

Rozloha: 1.215,82ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Kráľová bolo vyhlásené Vyhláškou 21/2008 zo 7.1.2008 s účinnosťou od 1.2.2008.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhu vtáka európskeho významu bučiaka nočného a zabezpečenie podmienok jeho prežitia a rozmnožovania.