CHVÚ Dunajské luhy

Poloha: Nachádza sa v v okrese Bratislava II, v katastri mestských častí Podunajské Biskupice a Ružinov, v okrese Bratislava IV, v katastri mestskej časti Karlova Ves, v okrese Bratislava V, v katastri mestských častí Čunovo, Jarovce, Petržalka a Rusovce, v okrese Senec, v katastri obcí Dunajská Lužná (miestna časť Nové Košariská), Hamuliakovo a Kalinkovo, a v okrese Dunajská Streda, v katastri Gabčíkova a Šamorína (mestské časti Čilistov, Mliečno a Šamorín) a obcí Baka, Bodíky, Dobrohošť, Horný Bar (miestna časť Šuľany), Kľúčovec, Kyselica, Medveďov, Rohovce, Sap, Vojka nad Dunajom, v okrese Komárno, v katastri Komárna (mestské časti Komárno a Nová Stráž) a obcí Číčov, Iža, Klížska Nemá, Kravany nad Dunajom, Moča, Patince, Radvaň nad Dunajom, Trávnik, Veľké Kosihy, Zlatná na Ostrove a v okrese Nové Zámky, v katastri Štúrova a obcí Chľaba, Kamenica nad Hronom, Mužla a Obid.

Chránené vtáčie územie tvoria tri časti. Prvá časť je reprezentovaná ostrovom Sihoť v katastrálnom území Karlova Ves, kde je hranica totožná s brehovou čiarou ostrova Sihoť, ktorá je vymedzená riečiskom veľtoku Dunaj a Karlovoveským ramenom. Druhá časť chráneného vtáčieho územia sa nachádza v lokalite Pečniansky les. Tretia časť chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy má najsevernejší okraj na hranici katastrálnych území Petržalka a Nivy a najvýchodnejší bod v katastrálnom území Chľaba na hranici s Maďarskou republikou. Vnútorné hranice vymedzujú v rámci chráneného vtáčieho územia vymedzeného vonkajšou hranicou priestory, ktoré nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia, to znamená zastavané plochy, intravilány obcí, samoty, hospodárske dvory alebo iné plochy nachádzajúce sa v katastrálnych územiach obcí, ktoré funkčne nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia. Súčasťou územia nie sú zastavané plochy, intravilány obcí, samoty, hospodárske dvory alebo iné plochy nachádzajúce sa v katastrálnych územiach obcí vnútri územia.

Rozloha: 16.511,58ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Dunajské luhy bolo vyhlásené Vyhláškou 440/2008 z 24.10.2008 s účinnosťou od 15.11.2008. Vyhláška 466/2013 zo 16.12.2013 účinná od 1.1.2014 zmenila Vyhlášku 440/2008.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, brehule hnedej, bučiačika močiarneho, čajky čiernohlavej, haje tmavej, hlaholky severskej, hrdzavky potápavej, chochlačky sivej, chochlačky vrkočatej, kačice chrapľavej, kačice chripľavej, kalužiaka červenonohého, kane močiarnej, ľabtušky poľnej, orliaka morského, potápača bieleho, rybára riečneho, rybárika riečneho, volavky striebristej a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Chránené vtáčie územie sa vyhlasuje aj na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov a zabezpečenia podmienok prežitia a rozmnožovania sťahovavých vodných druhov vtákov vytvárajúcich zoskupenia počas migrácie alebo zimovania (kalužiak riečny, kačica ostrochvostá, kačica lyžičiarka, kačica chrapkavá, kačica hvízdavá, kačica divá, kačica chripľavá, hus bieločelá, hus divá, hus siatinná, volavka popolavá, chochlačka sivá, chochlačka vrkočatá, chochlačka morská, chochlačka bielooká, hlaholka severská, labuť spevavá, labuť hrbozobá, volavka biela, lyska čierna, močiarnica mekotavá, sliepočka zelenonohá, potáplica severská, potáplica štíhlozobá, čajka bielohlavá, čajka sivá, čajka smejivá, močiarnica tichá, turpan tmavý, turpan čierny, potápač biely, potápač veľký, potápač dlhozobý, hrdzavka potápavá, kormorán veľký, potápka chochlatá, potápka červenokrká, potápka čiernokrká, chriašteľ vodný, potápka hnedá a kalužiak perlavý).