CHVÚ Dubnické štrkovisko

Poloha: Nachádza sa v okrese Ilava, v katastri Dubnice nad Váhom a obce Borčice, a v okrese Trenčín, v katastri Nemšovej.

Rozloha: 40,77ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko bolo vyhlásené Vyhláškou 435/2009 zo 17.9.2009 s účinnosťou od 1.11.2009.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zachovanie biotopov rybára riečneho a zabezpečenie jeho prežitia a rozmnožovania. V čase vyhlásenia dosiahla jeho populácia na tomto území 287 hniezdiacich párov, čo predstavovalo historicky najväčšiu kolóniu tohto druhu v rámci Slovenska (až 30% z celkového počtu). Okrem nich na tomto území hniezdia čajky smejivé, čajky žltonohé, čajky čiernohlavé, čajky sivé, chavkoše nočné a desiatky iných druhov. Celkom bolo na tomto území zaevidovaných 169 vtáčích druhov, z ktorých tu až 62 druhov aj hniezdi.