CHVÚ Dolné Považie

Poloha: Nachádza sa v okrese Komárno, v katastri Hurbanova (mestské časti Bohatá a Hurbanovo), Kolárova, Komárna a Nesvád, a obcí Bajč, Imeľ, Martovce, Svätý Peter, Vrbová nad Váhom, a v okrese Nové Zámky, v katastri Nových Zámkov a Šurian (mestské časti Nitriansky Hrádok a Šurany) a obcí Andovce, Bánov, Bešeňov, Branovo, Dolný Ohaj, Dvory nad Žitavou, Jatov, Komoča, Palárikovo, Rastislavice, Tvrdošovce, Veľké Lovce a Zemné. Súčasťou územia nie sú zastavané územia obcí, nachádzajúcich sa vnútri územia.

Rozloha: 31.195,5ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Dolné Považie bolo vyhlásené Vyhláškou 593/2006 z 12.10.2009 s účinnosťou od 15.11.2006.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov ďatľa hnedkavého, kane močiarnej, krakle belasej, ľabtušky poľnej, penice jarabej, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola červenonohého, strakoša kolesára a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.