CHVÚ Dolné Pohronie

Poloha: Nachádza sa v okrese Komárno, v katastri obcí Bátorove Kosihy, Búč, Radvaň nad Dunajom, v okrese Levice, v katastri obce Pastovce, a v okrese Nové Zámky, v katastri obcí Mužla a Salka (lokalita Horný chotár).

Rozloha: 229,32ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie bolo vyhlásené Vyhláškou 27/2008 zo 7.1.2008 s účinnosťou od 1.2.2008.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhu vtáka európskeho významu včelárika zlatého a zabezpečenie podmienok jeho prežitia a rozmnožovania.