CHVÚ Chočské vrchy

Poloha: Nachádza sa v okrese Ružomberok, v katastri obcí Bešeňová, Kalameny, Komjatná, Liptovská Teplá, Lisková, Lúčky, Turík a Valaská Dubová, v okrese Liptovský Mikuláš, v katastri obcí Huty, Ižipovce, Kvačany, Liptovská Anna, Liptovská Sielnica (miestna časť Liptovská Sielnica a lokalita Sestrč), Malé Borové, Prosiek a Veľké Borové, a v okrese Dolný Kubín, v katastri obcí Jasenová, Leštiny, Malatiná, Osádka, Vyšný Kubín a Žaškov. Súčasťou územia nie sú zastavané územia obcí Komjatná a Valaská Dubová, nachádzajúcich sa vnútri územia.

Rozloha: 16.817,5000ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Chočské vrchy bolo vyhlásené Vyhláškou 26/2011 z 1.2.2011 s účinnosťou od 15.2.2011.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu sokola sťahovavého, orla skalného, výra skalného, tetrova hlucháňa, ďatľa trojprstého, žlny sivej, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, jariabka hôrneho a strakoša sivého a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.