CHVÚ Cerová vrchovina-Porimavie

Poloha: Nachádza sa v okrese Lučenec, v katastri obcí Belina, Čakanovce, Čamovce, Radzovce, Šiatorská Bukovinka a Šurice, v okrese Revúca, v katastri Tornale a obce Gemer, a v okrese Rimavská Sobota, v katastri Rimavskej Soboty (mestské časti Bakta, Nižná Pokoradz a Vyšná Pokoradz) a obcí Abovce, Bátka, Blhovce, Bottovo, Číž, Dražice, Drňa, Dubno, Dubovec, Gemerské Dechtáre, Gemerské Michalovce, Gemerský Jablonec, Gortva (lokality Bizovo a Čenice), Hajnáčka, Hodejov, Hodejovec, Hostice, Chanava, Chrámec, Janice, Jesenské, Jestice, Kaloša, Kráľ, Lenartovce, Martinová, Nová Bašta, Orávka, Petrovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Seč, Rumince, Stará Bašta, Šimonovce, Širkovce, Štrkovec, Tachty, Tomášovce, Uzovská Panica, Včelince, Večelkov, Veľký Blh (lokalita Nižný Blh), Vlkyňa a Zacharovce. Delí sa na západnú, centrálnu, východnú a severnú časť. Súčasťou územia nie sú zastavané územia obcí, nachádzajúcich sa vnútri územia.

Rozloha: 30.187,7ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Cerová vrchovina-Porimavie bolo vyhlásené Vyhláškou 30/2008 zo 7.1.2008 s účinnosťou od 1.2.2008.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov výrika lesného, včelárika zlatého, škovránka stromového, bučiačika močiarneho, výra skalného, kane močiarnej, rybárika riečneho, včelára lesného, ďatľa prostredného, penice jarabej, pipíšky chochlatej, krutihlava hnedého, prepelice poľnej, hrdličky poľnej a strakoša kolesára a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.