CHVÚ Čergov

Poloha: Nachádza sa v okrese Bardejov, v katastri obcí Bogliarka, Fričkovce, Hertník, Hervartov, Kríže, Kružlov, Lenartov, Livov, Livovská Huta, Lukov (lokalita Venécia), Malcov, Osikov, Richvald a Šiba, v okrese Prešov, v katastri obcí Geraltov (miestne časti Geraltov a Závadka), Malý Slivník, Mošurov, Terňa (miestne časti Babin Potok a Hradisko), v okrese Sabinov, v katastri Sabinova (mestská časť Sabinov a lokalita Zálesie) a obcí Bodovce, Červená Voda, Červenica pri Sabinove, Drienica, Hanigovce, Jakovany, Jakubovany, Kamenica, Ľutina, Milpoš, Olejníkov, Pečovská Nová Ves, Ratvaj, Šarišské Sokolovce, a v okrese Stará Ľubovňa, v katastri obcí Čirč, Kyjov, Ľubotín, Obručné, Ruská Voľa nad Popradom a Šarišské Jastrabie. Súčasťou územia nie sú zastavané územia obcí, nachádzajúcich sa vnútri územia.

Rozloha: 35.849,7100ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Čergov bolo vyhlásené Vyhláškou 28/2011 z 1.2.2011 s účinnosťou od 15.2.2011.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sovy dlhochvostej, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, jariabka hôrneho, penice jarabej, ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, chriašteľa poľného, žlny sivej, kuvika vrabčieho, ďatľa trojprstého, kuvika kapcavého, lelka lesného, orla krikľavého, rybárika riečneho, včelára lesného, bociana čierneho, tetrova hôľniaka, orla skalného, muchára sivého, pŕhľaviara čiernohlavého, krutihlava hnedého, žltochvosta lesného a prepelice poľnej a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.