CHVÚ Bukovské vrchy

Poloha: Nachádza sa v okrese Snina, v katastri obcí  Brezovec, Hostovice, Jalová, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Nová Sedlica, Osadné, Parihuzovce, Pčoliné, Príslop, Runina, Ruská Volová, Ruský Potok, Stakčín (katastre bývalých obcí Dara, Ostrožnica, Ruské, Smolník nad Cirochou, Starina nad Cirochou, Veľká Poľana a Zvala), Stakčínska Roztoka, Topoľa, Ubľa, Ulič, Uličské Krivé a Zboj. Súčasťou územia nie sú zastavané územia obcí, nachádzajúcich sa vnútri územia.

Rozloha: 40.932,42ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy bolo vyhlásené Vyhláškou 25/2008 zo 7.1.2008 s účinnosťou od 1.2.2008.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov chriašteľa poľného, bociana čierneho, orla krikľavého, včelára lesného, rybárika riečneho, sovy dlhochvostej, žlny sivej, ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, penice jarabej, muchárika červenohrdlého, muchárika bielokrkého, strakoša sivého, prepelice poľnej, krutihlava hnedého, žltochvosta lesného, lelka obyčajného, jariabka hôrneho a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.