Križko, Pavol (pesudonym Tribránsky)

Bol historik a archivár. Narodil sa 30.5.1841 v Banskej Bystrici, zomrel 25.3.1902 v Kremnici. Otes Samuel Križko bol remeselník (tkáč), matka Júlia, rodená Palušová. Prvá manželka Mária, rodená Marčeková (1841-1898) a druhá manželka Katarína, rodená Križanová (1875-1902). Mal 8 detí. Vyučil sa za tkáča. V roku 1860 absolvoval gymnázium v Bnskej Bystrici. V rokoch 1860-1872 pôsobil ako učiteľ a organista, v rokoch 1872-1902 ako mestský archivár a v rokoch 1872-1879 súčasne ako účtovník v Kremnici. Už počas štúdií na gymnáziu zbieral slovenský folklór, prispieval do slovenských i českých časopisov a zúčastňoval sa na národno-kultúrnom dianí. Bol spoluzakladateľom spolku kremnických obuvníckych tovarišov, predseda čitateľského spolku, zakladajúci člen a funkcionár Matice slovenskej a Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Písal prózy, básne a poviedky inšpirované folklórnymi motívmi. Bol zakladateľskou osobnosťou slovenskej archivistiky. Ako jeden z prvých historikov založil svoje práce prevažne na štúdiu archívneho materiálu. V Muzeálnej slovenskej spoločnosti bol referentom pre dejepis, archeológiu a antropológiu. Staral sa o usporiadanie a sprístupnenie bohatých fondov kremnického mestského archívu (vydal z neho 120 listín a listov). Centrom jeho vedeckých záujmov boli dejiny Kremnice, výskum však postupne rozširoval aj na ostatné stredoslovenské banské mestá a regióny. Osobitnú pozornosť venoval dejinám baníctva, mincovníctva, sociálnej problematike, mestskej správe, justícii, školským a cirkevným dejinám.