Mohyla

Mohyla je umelý násyp z hliny, niekedy v kombinácii s kameňom, navŕšený nad kostrovým, prípadne žiarovým hrobom alebo viacerými hrobmi. V mohyle sa zvyčajne rozlišuje ústredný hrob a vedľajšie hroby, ktoré mali v jednotlivých obdobiach rozdielny význam. Mohylové pochovávanie sa uplatňovalo v mnohých obdobiach praveku (preddejinná doba) a staroveku (ranná dejinná doba), na Slovensku po prvý raz v závere mladej kamennej doby (neolitu). Veľký rozmach budovania mohýl nastal v strednej bronzovej dobe. Zánik mohylového pochovávania v strednej a západnej Európe nastal za expanzie Keltov.