Cirkev

Spoločenstvo ľudí, ktorí sa hlásia k spoločnému náboženstvu, organizované v náboženskej organizácii, ktorá zabezpečuje a realizuje verejný výkon kultu. Je to spoločenstvo ľudí, ktorí veria v Ježiša Krista ako svojho Pána, nasledujú ho, aby sa stali svätými a žili s ním naveky v nebi. V tomto spoločenstve sú si všetci rovní, veria Božiemu slovu (Biblii) a podľa toho riadia svoje životy. Cirkev bola založená Ježišom Kristom, presnejšie zoslaním Ducha Svätého na Turíce a jej hlavou bol Peter a jeho nástupcovia. Ježiš Kristus pôsobil ako kazateľ a ľudia ho považovali za Spasiteľa a Mesiáša. Spomedzi Židov si vybral učeníkov, ktorým v priebehu posledných troch rokov svojho života odovzdával svoje učenie, aby ho následne oni mohli šíriť ďalej do celého sveta. Tým vznikali významné cirkevné centrá, ale aj spory medzi nimi. Tieto spory vyústili do Veľkej schizmy v roku 1054. Odvtedy sa cirkev rozdelila medzi východnú (ortodoxnú) cirkev a západnú (latinskú) cirkev. K východnej (ortodoxnej) cirkvi patrí pravoslávna cirkev, k západnej (latinskej) cirkvi patrí katolícka cirkev. Na Slovensku v súčasnosti pôsobia najmä pravoslávna cirkev, z katolíckej cirkvi gréckokatolícka cirkev a rímskokatolícka cirkev, a reformované cirkvi evanjelická cirkev augsburského vyznania a reformovaná kresťanská cirkev.