Severopanónska kultúra (vesprémska kultúra)

Kultúra spadá do bronzovej doby do obdobia približne 1.600 p. n.l., konkrétne do konca starej (staršej) bronzovej doby a začiatku strednej bronzovej doby. Vyskytovala sa na juhozápadnom Slovensku a prenikla sem z juhu. Je to jedna z vetiev inkrustovanej keramiky. Známa je najmä zo žiarových pohrebísk na severnom brehu Dunaja a pri dolnom toku Ipľa. Sídliská sú málo známe. Pohrebiská sú žiarové, hroby jamové a urnové. Z keramiky vynikajú veľké amfory s vajcovitým a dvojkónickým telom, krčahy s lievikovitým zaobleným hrdlom, misy, závesné nádoby a pokrývky. Výzdoba, zvýraznená bielou inkrustáciou, je pomerne jednoduchá. Kovová industria je chudobná (ihlice, ozdôbky, dýka). Významné náleziská sú Malé Kosihy, Iža, Patince a Chľaba. Všetky nálezy sa radia do ostrihomskej skupiny severopanónskej kultúry. Mladšia fáza tejto kultúry už tvorí domáci podklad karpatskej mohylovej kultúry.