Otomanská kultúra

Kultúra spadá do bronzovej doby do obdobia približne 1.600 p. n.l. – 1.450 p. n.l., konkrétne do starej (staršej) bronzovej doby a do strednej bronzovej doby. Vyskytovala sa v strednej a východnej časti Slovenska na Východoslovenskej nížine, v Košickej kotline a na Spiši. Čiastočne sa rozšírila aj na juhozápadné Slovensko. Pôvod kultúry je v Sedmohradsku a nazvaná je podľa lokality Otomani v Rumunsku. Stavali sa aj nížinné neopevnené osady, ale pre túto kultúru boli typické veľké opevnené osady tellového charakteru stavané na ostrožných návršiach, piesočných dunách chránených riečnym meandrom či na temenách kopcov (Košice-Barca, Spišský Štvrtok – osada chránená kamenným múrom, Rozhanovce, Prašník, Nižná Myšľa – nález hlineného modelu štvorkolesového voza, Streda nad Bodrogom – birituálne pohrebisko) s náznakmi urbanizácie zástavby (osada v lokalite Košice-Barca je významná riešením zástavby s domami zoskupenými do štyroch radov, ktoré pretínali čiastočne vydláždené ulice, pripomína neskoršie mestá a nemá obdobu vo vtedajšej strednej Európe) a s až trojpriestorovými domami, ďalej doklady obchodu s jantárom, rozvoj stavebnej techniky s kamennou architektúrou opevnení, vysoká úroveň kovovýroby a spracovania bronzu (šperky, zbrane, ihlice, prvý kosák), štylizované zvieracie plastiky, bochníkovité a antropomorfné idoly, mykénsky motív špirály (doklad rozvinutého obchodu s oblasťou mykénskych šachtových hrobov) a koncentrických krúžkov na kostených bočniciach úzd, keramike a šperkoch, prevažne kostrové pochovávanie v skrčenej polohe a vrcholne pestrá a kvalitná keramika (pravdepodobne remeselne vyrábaná). Zastúpené sú aj cedidlá, pyraunosy a kultové nádobky). Obyvateľstvo sa zaoberalo obrábaním pôdy, chovom domácich zvierat, ale i poľovníctvom. Pochovávalo sa v prvej fáze žehom, v druhej fáze kostrovo v skrčenej podobe, v tretej fáze birituálne (Streda nad Bodrogom). Našli sa aj obetiská s ľudskými obetami (Gánovce). V záverečnej fáze kultúry badať vplyvy z východného Stredomoria (z mykénskej kultúryminojskej kultúry). V tom období došlo pravdepodobne k zániku vzťahov s egejskou oblasťou a ustupuje schematizácia výzdoby (mykénsky ornament nahrádza žliabkovanie a jednoduché vydutiny). V lokalite Gánovce sa koncom otomanskej kultúry v kultovej studni našla železná časť dýky alebo kosáka (zrejme sa sem dostala s obchodom z Chetitskej ríše). Kultúra sa podobala maďarovskej kultúre. Okolo roku 1.600 p. n.l. otomanská kultúra náhle záhadne zanikla. Zanikla aj väčšina opevnených sídlisk (ostali len neopevnené dediny).