Laténska kultúra

Kultúra spadá do železnej doby do obdobia približne 450 p. n.l. – 10 n.l., čiastočne do starej železnej doby (halštatská doba), ale najmä do mladej železnej doby (laténska doba). Pomenovaná je podľa náleziska La Tène vo Švajčiarsku. Je to prvá kultúra a doba v dejinách strednej Európy, pri ktorej poznáme etnicitu jej nositeľov, ktorými boli Kelti. Na územie Slovenska sa pravdepodobne v súvislosti s obchodom s Keltmi najskôr dostali len keltské kultúrne vplyvy (včasný laténsky štýl), a až potom, niekedy okolo 300 p. n.l., prišla aj prvá kolonizačná vlna keltských kmeňov. Včasný laténsky štýl mal charakteristickú keramiku (točenú na kruhu s vkolkovanou výzdobou, často fľaškovité tvary a plnú grafiku), kovový šperk (spony, zápony s podobou ľudských masiek) a výzbroj. Prvky výzdoby kovových nádob, zbraní a šperkov z jeho začiatkov pripomínali Orient (asi pod tráckym vplyvom od východu alebo pod etruským vplyvom od juhu). Na Slovensku sa včasný laténsky štýl vyskytoval od juhu až po Trnavskú sprašovú tabuľu. Rozmiestnenie príslušných nálezov naznačuje, že postupná imigrácia keltského etnika smerom na východ do neskorohalštatského prostredia prebiehala smerom od juhovýchodného Bavorska a Horného Rakúska do severozápadnej Karpatskej kotliny s prienikmi na západné a stredné Slovensko a Moravu.