Kultúra zvoncovitých pohárov

Kultúra spadá do prelomu medenej doby (eneolit)bronzovej doby do obdobia približne 2.300 p. n.l., konkrétne do prelomu koniec mladej medenej doby (mladý eneolit) a začiatok starej (staršej) bronzovej doby. Svojim habitom aj genetickými väzbami je skôr predstaviteľom mladej medenej doby (mladý eneolit). Charakteristický pre túto kultúru je nedostatok medených predmetov. Názov je odvodený od typického pohára v tvare obráteného zvona. Sídliská sú takmer neznáme, z pohrebísk s prevahou kostrových hrobov pochádza keramika, lukostrelecká výzbroj (kamenné hroty šípov, nátepné platničky na ochranu zápästia), parohové gombíky, trojuholníkové medené dýky, amulety z kostí a jantáru. Na Slovensku sa kostrové hroby zistili v Kopčanoch, Skalici a Sládkovičove. Kultúra pochádzala zo západnej Európy (presnejšie skupina Leitha z Rakúska, nálezisko Leithaprodersdorf) a rozšírená bola v západnej a strednej Európe. Okrajovo zasiahla západné Slovensko.