Vršatské bradlá (SKUEV2376)

Poloha: Nachádza sa v okrese Ilava, v katastri obcí Červený Kameň a Vršatské Podhradie.

Rozloha: 59,7809ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, spriadač kostihojový, priadkovec trnkový a ohniváčik veľký. Prevažne zarastajúce druhovo pestré lúky a pasienky, nadväzujúce na Vršatské a Červenokamenské bradlá.