Vozokánsky luh (SKUEV2272)

Poloha: Nachádza sa v okrese Levice, v katastri obce Hronovce (miestna časť Vozokany nad Hronom).

Rozloha: 9,9027ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0). Zvyšky mŕtvych ramien Hrona v blízkosti hlavného toku v nadmorskej výške 135m. Vegetáciu tvoria mäkké a tvrdé lužné lesy a zarastajúce mŕtve ramená s močiarnou vegetáciou.