Teplické stráne (SKUEV2284)

Poloha: Nachádza sa v okrese Revúca, v katastri obce Gemerské Teplice (miestna časť Jelšavská Teplica).

Rozloha: 9,2447ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510). Územie je súčasťou geomorfologického celku Slovenský kras, leží na úpätí západnej časti podcelku Koniarska planina, na karbonátovom podloží. Územie má lúčny charakter.