Tarbucka (SKUEV2019)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trebišov, v katastri obce Streda nad Bodrogom.

Rozloha: 8,8995ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhu európskeho významu: korytnačka močiarna. Územie predstavuje fragmenty viatych pieskov z južnej strany ramena Tajba, obkolesené zmiešanými lesmi.