Strážovské vrchy (SKUEV1256)

Poloha: Nachádza sa v okrese Ilava, v katastri obce Košecké Podhradie (miestna časť Veľké Košecké Podhradie) a Ladce, a v okrese Púchov, v katastri obce Beluša (miestne časti Hloža a Podhorie).

Rozloha: 268,2464ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhu európskeho významu: kunka žltobruchá, ďateľ veľký, chriašteľ poľný, murárik bielokrký a strakoš červenochrbtý.