Šranecké piesky (SKUEV1316)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky, v katastri vojenského obvodu Záhorie, lokalita Šranek.

Rozloha: 718,4936ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vnútrozemské panónske pieskové duny (2340), Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách (4030), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0) a druhov európskeho významu: priadkovec trnkový, pižmovec hnedý, roháč obyčajný, plocháč červený, fuzáč veľký a uchaňa čierna.