Spišskopodhradské travertíny (SKUEV2105)

Poloha: Nachádza sa v okrese Spišská Nová Ves, v katastri obce Žehra a v okrese Levoča, v katastri Spišského Podhradia a obcí Baldovce, Granč-Petrovce, Jablonov, Nemešany.

Rozloha: 43,2287ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vnútrozemské slaniská a slané lúky (*1340), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhu európskeho významu: syseľ pasienkový. Prevažne teplomilné rastlinné spoločenstvá v okrajových častiach travertínových kôp, vlhkomilné a halofytné spoločenstvá a výskyt Spermophilus citellus. Malé fragmenty území sústredené v okrajových zónach výskytu travertínových kôp v okolí Spišského Podhradia v severovýchodnej časti Hornádskej kotliny.