Slovenský raj (SKUEV2112)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rožňava, v katastri obcí Dedinky, Dobšiná a Stratená a v okrese Poprad, v katastri obce Hranovnica.

Rozloha: 137,5867ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (*6230) a Nížinné a podhorské kosné lúky (6510). Prevažne travinno-bylinné spoločenstvá na vápencovom podklade v okrajových častiach krasového územia Slovenského raja.