Sliačske travertíny (SKUEV1152)

Poloha: Nachádza sa v okrese Ružomberok, v katastri obce Liptovská Štiavnica.

Rozloha: 0,2329ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a druhu európskeho významu: kunka žltobruchá.