Skalické alúvium Moravy (SKUEV2315)

Poloha: Nachádza sa v okrese Skalica, v katastri Skalice a obce Kátov.

Rozloha: 106,0304ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: kunka červenobruchá, ohniváčik veľký a modráčik bahniskový. Územie sa nachádza v bývalom inundačnom území rieky Morava, v súčasnosti je od toku rieky oddelené protipovodňovou hrádzou.