Sitno (SKUEV2216)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Štiavnica, v katastri obce Prenčov.

Rozloha: 7,7233 ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhu európskeho významu: koník Brunnerov. Územie predstavujú zachovalé pasienky a lúky s výskytom európsky významného druhu koník Brunnerov.