Pod Bukovou (SKUEV2318)

Poloha: Nachádza sa v okrese Medzilaborce, v katastri obce Roškovce.

Rozloha: 242,5548ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Penovcové prameniská (*7220), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, mlok karpatský, bystruška potočná, spriadač kostihojový, netopier obyčajný, pimprlík mokraďný a pimprlík bruškatý.