Pieskovcové chrbty (SKUEV1362)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rimavská Sobota, v katastri obcí Drňa a Chrámec.

Rozloha: 224,4486ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Xerotermné kroviny (40A0), Porasty borievky obyčajnej (5130), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký, hnedáčik osikový, priadkovec trnkový, spriadač kostihojový, roháč obyčajný a poniklec veľkokvetý.