Pieniny (SKUEV1337)

Poloha: Nachádza sa v okrese Kežmarok, v katastri obce Lechnica a v okrese Stará Ľubovňa, v katastri obcí Haligovce, Kamienka, Lesnica, Stráňany a Veľký Lipník.

Rozloha: 1.334,151ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0) a druhov európskeho významu: spriadač kostihojový, kováčik fialový, fuzáč alpský, kunka žltobruchá, podkovár malý, podkovár veľký, uchaňa čierna, netopier brvitý, netopier obyčajný, vlk dravý, vydra riečna, rys ostrovid a črievičník papučkový.