Ostrovné lúčky (SKUEV2269)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bratislava V, v katastri mestských častí Čunovo a Rusovce.

Rozloha: 15,0029ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0), Lužné dubovo-brestovojaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhu európskeho významu: bobor vodný.