Nesvadské piesky (SKUEV2098)

Poloha: Nachádza sa v okrese Komárno, v katastri Nesvád.

Rozloha: 19,3135ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch (*6120), Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch (*6260) a druhu európskeho významu: tchor svetlý.