Modrý vrch (SKUEV2158)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Zámky, v katastri obce Kamenný Most.

Rozloha: 21,3556ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Panónske travinnobylinné porasty na spraši (*6250) a druhov európskeho významu: mora Schmidtova, priadkovec trnkový a poniklec veľkokvetý.