Kútsky les (SKUEV2165)

Poloha: Nachádza sa v okrese Senica, v katastri obce Kúty.

Rozloha: 11,3317ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu: kunka červenobruchá, hrúz bieloplutvý, ohniváčik veľký, modráčik bahniskový a modráčik krvavcový. Územie sa nachádza v bývalom inundačnom území rieky Moravy, ktoré je v súčasnosti od toku oddelené protipovodňovou hrádzou.